Rejsebetingelser
1. Arrangement
Rejserne i programmet er arrangeret af Alpha Diving i samarbejde med lokale operatører og hoteller.
 
2. Ordrebekræftelse/Faktura
Når en rejse er bestilt, fremsendes ordre­bekræf­tel­se pr. e-mail inkl. rejseplan og faktura. For alle rejser går der normalt tre hver­­dage, før ordrebekræftelse/faktura fremsendes, da fly og indkvartering først skal bekræftes.
Bemærk venligst:
 • At billigste pris på fly ofte kræver, at billetten betales og udstedes straks. Venter man, kan der komme tillæg på billetten.
 • At der normalt gælder en række regler og begræns­ninger for flybilletter.
 • At flyskatter er inkluderet i de oplyste priser.
Endelige rejsedokumenter fremsendes 2-3 uger før afrejse.

3. Betalingsbetingelser
3.1 Charterfly, grupperejser
Ved bestilling af rejse tidligere end seks uger før afrejse indbetales et depositum på min. 2.000 kr. pr. person senest tre dage efter modtagelsen af ordrebekræftelse. Restbeløbet indbetales senest 60 dage før afrejse. Ved bestilling af rejse mellem 60 dage og 15 dage før afrejse forfalder betalingen senest tre hverdage efter modtagelse af bestilling. Ved bestilling senere end 14 dage før afrejse skal hele beløbet være Alpha Diving i hænde senest 48 timer efter modtagelse af ordrebekræftelse. Ved indbetaling bekræfter den rejsende at have læst og accepteret nærværende rejsebetingelser.   

3.2 Rutefly og individuelle rejser
Ved rejse med rutefly skal rejsen betales ved booking af rejse. Betaling skal foregå enten kontant eller ved online betaling. Ved betaling bekræfter den rejsende at have læst og accepteret nærværende rejsebetingelser.  

Depositum på min. 50 % af rejsens pris betales ved bestilling. Senest 8 uger før afrejse betales restbeløb. Er der mindre end 8 uger til afrejse, betales rejsens fulde beløb ved bestilling.   

3.3 Rettidig betaling
Rejser, der ikke rettidigt indbetales til Alpha Diving, annulleres uden forudgående varsel.
 
4. Ændringer og aflysning inden afrejse
4.1 På Alpha Divings foranledning
Såfremt Alpha Diving inden afrejse aflyser rejsen, skal den rejsende hurtigst muligt informeres. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at Alpha Diving ikke vil kunne levere de aftalte ydelser, eller at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt.
Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har den rejsende ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige.
Samtidig med at Alpha Diving informerer den rejsende om aflysningen eller ændringen, skal den rejsende informeres om sine rettigheder, og om hvordan den rejsende i øvrigt skal forholde sig. Aflyser Alpha Diving rejsen, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har den rejsende ret til at opsige købsaftalen og få tilbagebetalt hele det indbetalte beløb.

Den rejsende kan dog i stedet vælge at deltage i en anden ferierejse efter eget valg, såfremt Alpha Diving uden uforholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette. Dette gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at rejsen vil blive misligholdt væsentligt af Alpha Diving. Vælger den rejsende at deltage i en ferierejse af højere værdi, skal den rejsende betale prisforskellen. Vælges en ferierejse af ringere værdi, skal Alpha Diving tilbagebetale prisforskellen.  

Den rejsende er dog ikke berettiget til dette, hvis aflysningen skyldes, at antallet af tilmeldte fire uger inden afrejse er under 75 % af det budgetterede antal pladser. I så fald skal de tilmeldte skriftligt informeres om aflysningen senest tre uger inden den planlagte afrejsedag. 

4.1.1 Erstatning
Lider den rejsende økonomisk tab som følge af Alpha Divings ændringer eller som følge af rejsens aflysning, har den rejsende krav på erstatning iht. Lov om Pakkerejser, med mindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:   

 • At antallet af tilmeldte til en ferierejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til den rejsende senest tre uger inden afrejsedag.
 • Den rejsendes egne forhold.
 • En uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder jf. afsnit 11, som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af Alpha Diving eller nogen, som Alpha Diving er ansvarlig for. 

Den rejsende har endvidere krav på erstatning, hvis Alpha Diving har garanteret visse egenskaber ved ferierejsen, som efterfølgende ikke vil kunne blive leveret. Vil den rejsende gøre krav gældende, skal meddelelse gives til Alpha Diving senest tre uger efter modtagelsen af ændringsbesked. Gør den rejsende ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende.   

4.1.2 Grupperejser
Ved grupperejser kan Alpha Diving se sig nødsaget til at aflyse rejsen, hvis der ikke samles det fornødne antal deltagere senest tre uger før afrejse. Annulleres turen, vil dette straks blive meddelt den rejsende, og hele det indbetalte beløb tilbagebetales. Der kan ikke gøres erstatningskrav gældende ud over rejsens pris.  

Såfremt der 14 dage inden afrejse forekommer uforudsete hændelser jf. afsnit 11, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit, såfremt Det danske Udenrigsministerium fraråder rejser til den pågældende destination.  

4.2 På den rejsendes foranledning

4.2.1 Ændringer vedr. charterfly
Hvis den rejsende efter betaling af depositum og/eller restbeløb ønsker at foretage ændringer mht. til rejsetidspunkt, rejsemål, rejsedeltagere m.m., er det at betragte som en annullering, og så gælder betingelserne for afbestilling jf. afsnit 4.2.3.  

Ønskes ændringer af afrejsested eller hotel gælder følgende regler: Ved ændringer, der meddeles til og bekræftes af Alpha Diving senest 42 dage før den oprindeligt aftalte rejsedag, opkræver Alpha Diving et ændringsgebyr jf. afsnit 13. Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen.  

Eventuelle prisforskelle i forhold til gældende prisliste opkræves hos eller refunderes til den rejsende.   

Ændringer som ovennævnte, som meddeles til og bekræftes af Alpha Diving senere end 42 dage før den oprindeligt aftalte rejsedag, er Alpha Diving berettiget til at betragte som en afbestilling af den oprindelige rejse, og der opkræves afbestillingsgebyr jf. afsnit 4.2.3.  

4.2.2 Ændringer vedr. rutefly
Flybilletter på økonomiklasse er forbundet med strenge restriktioner og oftest umulige at ændre efter udstedelse. I visse tilfælde kan det dog lade sig gøre at ændre navn, dato eller rute m.m. mod et gebyr, der fastsættes af flyselskabet. 

Ønskes der en rejserute ud over den ordinære, en fleksibel billet eller et andet hjemkomsttidspunkt, skal dette fremgå af fakturaen samt billetten.   

En flybillet er personlig og kan ikke overdrages til andre. Ændring af navnet på en rejsende er normalt at betragte som en afbestilling jf. afsnit 4.2.3.   

4.2.3 Afbestilling
Den rejsende har ret til at afbestille rejsen og få alle pengene tilbage, hvis Det danske Udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller anden behørig myndighed efter aftalens indgåelse og op til 14 dage før afrejse fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode pga. krig, borgerkrig, terror, smitsomme sygdomme, naturkatastrofer eller andre force majeuragtige omstændigheder jf. afsnit 11.

Dette gælder dog ikke, hvis den rejsende ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed, eller hvis begivenheden var almindelig kendt via offentliggørelse i medierne eller via Udenrigsministeriets rejsevejledninger.   

Ved afbestilling af en rejse, hvortil billet er udstedt, gælder følgende vilkår:  

4.2.3.1 Charterfly
 • Ved afbestilling opkræves uanset tidspunkt for afbestilling et gebyr på minimum 500 kr. pr. person.
 • Ved afbestilling mellem 8 og 6 uger før afrejse tilbageholder Alpha Diving depositum.
 • Ved afbestilling fra 60 dage til 30 dage før afrejse tilbagebetaler Alpha Diving 40 % af rejsens pris dog fratrukket depositum.
 • Ved afbestilling senere end 30 dage før afrejse, ved for sent fremmøde eller ved udeblivelse fra afrejsestedet er hele det indbetalte beløb tabt.

4.2.3.2 Rutefly
Ved afbestilling, hvor Alpha Diving ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet eller anden teknisk arrangør, har Alpha Diving uanset afbestillingstidspunktet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris, hotelophold samt afbestillingsgebyrer.   

Annullering skal meddeles Alpha Diving hurtigst muligt. Herefter skal flybilletten returneres til Alpha Diving. Såfremt der ikke er tegnet afbestillingsbeskyttelse, er flybilletten normalt ikke refunderbar, og der påregnes afbestillingsgebyr som flg:   

 • Ved afbestilling frem til 6 uger før afrejse tilbageholder Alpha Diving depositum samt evt. gebyrer for afbestilling af flybillet, og i tilfælde hvor flybilletten ikke kan refunderes – hele beløbet for flybilletten.
 • Ved afbestilling fra 60 dage til 30 dage før afrejse tilbagebetaler Alpha Diving højst 40 % af rejsens pris – dog altid fratrukket flybillet eller gebyr for annullering af flybillet samt evt. depositum.
 • Ved afbestilling senere end 30 dage før afrejse, ved for sent fremmøde eller ved udeblivelse fra afrejsestedet er hele det indbetalte beløb tabt.  

4.3 Prisændringer
Priserne er baseret på gældende tariffer og valutakurser. Ifølge lovgivningen kan Alpha Diving forhøje den aftalte pris som følge af stigende omkostninger – herunder transportomkostninger, brændstofpriser, ændrede skatter, afgifter, gebyrer, stigende hotelpriser og forhøjede valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens påbegyndelse.   

Prisændringer beregnes efter følgende principper: 

 • Ved ændringer af flypriser, samtlige afgifter og skatter hæves prisen med det aktuelle beløb, såfremt dette overstiger kr. 100.
 • Er prisstigningen på mere end 10 %, er den rejsende berettiget til at annullere rejsen og få hele det indbetalte beløb refunderet. Betingelsen er dog, at rejsen annulleres umiddelbart efter meddelelsen om prisforhøjelsen.  

Alle priser er med forbehold for fejl og mangler, og Alpha Diving forbeholder sig ret til at efterfakturere, hvis der opdages fejl eller mangler i enten prislisten eller den fremsendte faktura.   

5. Forsikringer, mv.
5.1 Afbestillingsbeskyttelse 

På alle rejser kan der tegnes en afbestillingsbeskyttelse. Prisen fremgår af den til enhver tid gældende prisliste for destinationen. Afbestillingsbeskyttelsen skal bestilles sammen med rejsen og kan ikke tilkøbes senere. 

Afbestillingsbeskyttelsen gør det muligt at aflyse rejsen helt frem til afrejsetidspunktet og få hele rejsens pris refunderet – dog fratrukket prisen for tegnet afbestillingsbeskyttelse. Betingelsen er, at det med lægeattest kan dokumenteres, at rejsen er umuliggjort pga. akut opstået sygdom eller dødsfald for den rejsende eller medrejsende opført på samme rejsebevis eller for den rejsendes samlever, ægtefælle, børn, børnebørn, søskende, forældre eller bedsteforældre.  

Det er en betingelse, at rejsen straks afbestilles hos Alpha Diving og altid før afrejsetidspunktet. Afbestilling kan ske telefonisk eller ved personligt fremmøde i Alpha Divings kontortid eller ved opkald til Alpha Divings hovedtelefon eller nødtelefon – se afsnit 14. Det er ikke nok blot at fremsende en e-mail. Ved afbestilling skal den rejsende notere sig dato, tidspunkt og navn på den medarbejder fra Alpha Diving, som har modtaget afbestillingen. Er der intet svar på nødtelefonen, er det muligt at lægge en besked. Husk at oplyse navn, fakturanummer og telefonnummer, så ringer vi tilbage.  

Der ydes ingen refundering, hvis Alpha Diving først orienteres om afbestillingen efter afrejsetidspunktet.  

5.2 Rejseforsikring
Da der fra 1/1/2008 ikke længere er hjemtransport inkluderet i den danske sygesikring, bør den rejsende tegne en rejseforsikring, der dækker omkostninger ved bl.a. behandling af sygdom og hjemtransport. Alpha Diving anbefaler også dækning i tilfælde af mistet eller beskadiget bagage. Bemærk, at forretningsrejsende og rejsende, som udfører arbejde af enhver slags, ikke er dækket af sygesikringen og skal tegne en erhvervsrejseforsikring. Skal man på dykkerrejse, skal der tegnes en speciel forsikring, og medbringer man kostbart, teknisk udstyr som f. eks et kamera, skal der tegnes en særlig teknisk udstyrsforsikring. Alle typer forsikringer kan tegnes hos Alpha Diving.   

6. Flytider
De i billetten og i rejseplanen anførte tider er angivet i lokal tid. Flyplaner og rejseplaner er ofte udarbejdet lang tid i forvejen, og der kan ske ændringer – oftest pr. 1. april og 1. oktober, hvor selskaberne ændrer deres afgangs- og ankomsttider samt ved overgang til og fra sommertid. Kontroller derfor altid billetter og tider straks efter modtagelsen.  

Afviger tiderne på billetten fra tiderne på det oprindelige rejsedokument, bedes den rejsende øjeblikkeligt kontakte Alpha Diving, således at eventuelle fejl kan rettes.  

7. Forsinkelser
Ved flyrejser kan der opstå forsinkelser eller en ændring af flyets rejserute, som Alpha Diving ikke har indflydelse på. Der ydes ingen kompensation fra Alpha Divings side, såfremt forsinkelsen er af under 6 timers varighed iht. Lov om Pakkerejser. Ved eventuel tabt arbejdsfortjeneste grundet forsinkelse, skal den rejsende kunne dokumentere dette.  

Hvis den rejsende planlægger videre transport efter ankomst til Danmark, må videre transport ikke have planmæssig afgang tidligere end 2 timer efter planlagt ankomst.  

8. Bagage 
Reklamation over skader på bagage, fejlsendt eller forsinket bagage skal ske direkte til det pågældende flyselskab, og der skal udfyldes skadesrapport (P.I.R.-rapport) i lufthavnen, straks efter at skaden er opdaget.  

Det totale antal kilo, som den rejsende må medbringe på rejsen, fremgår af Alpha Divings hjemmeside under destinationen og af billetten. Billetter til børn under 2 år inkluderer ikke bagage.  

9. Check-In
Seneste rettidige check-in-tid i Europa er normalt en time før flyafgang, og uden for Europa er det ofte to timer før. Vær altid i lufthavnen i god tid og minimum 1½ time før flyafgang. Der kan være lange køer både ved check-in og ved den efterfølgende sikkerhedskontrol. Bemærk venligst også at check-in-tider kan ændres med kort varsel af luftfartsmyndighederne. Det anbefales derfor altid allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn at forhøre sig om de aktuelle check-in-tider. Vi anbefaler også, at man checker de aktuelle tider i henholdsvis København og Billund på lufthavnenes hjemmesider www.cph.dk og www.billund-airport.dk.  

10. Ansvar og pligter
10.1 Alpha Diving
Alpha Divings ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til Lov om Pakkerejser. For flybilletter uden landarrangement dog kun i henhold til internationale konventioner for flytrafik. Alpha Diving er helt fritaget for skader forårsaget jf. afsnit 11.  

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og ændringer i programmet, hvad angår tidspunkter, datoer, rækkefølge af rejseruten, flyselskaber, hoteller m.m., når dette er nødvendigt for rejsens gennemførelse. Der vil dog altid være tale om ændringer til hoteller, flyselskaber m.m. i samme kategori.   

Alpha Diving er forpligtiget til at levere information og rejsedokumenter, som gør det muligt at gennemføre rejsen i overensstemmelse med rejseaftalen. Dog tages der forbehold for evt. trykfejl samt indlysende tastefejl. Alpha Diving kan ændre rejseoplysningerne i forhold til gældende katalog og prisliste, såfremt den rejsende inden rejsen tydeligt informeres om ændringerne.  

Alpha Diving har ret og pligt til at afhjælpe mangler hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre Alpha Diving uforholdsmæssige omkostninger. Afhjælper Alpha Diving ikke manglen inden rimelig tid, har den rejsende krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris.  

Tilbyder Alpha Diving at afhjælpe en mangel, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende.  

Lider den rejsende økonomisk tab som følge af, at rejsen er mangelfuld, har den rejsende krav på erstatning fra Alpha Diving, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af Alpha Diving eller nogen, som Alpha Diving er ansvarlig for.   

Alpha Diving er ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som Alpha Diving, eller nogen som Alpha Diving er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet – jf. afsnit 11.   

Erstatning for personskade og for skade på bagage er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. Alpha Diving kan ikke gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet, der ikke benyttes f.eks. pga. sygdom.   

Går Alpha Diving konkurs, refunderes rejsens pris af Rejsegarantifonden. Dette gælder dog ikke rene flybilletter men kun pakkerejser, som minimum inkluderer hotelophold og/eller billeje i minimum to døgn.   

10.2 Den rejsende
Ved modtagelse af rejsedokumenter skal den rejsende sikre sig, at de nødvendige flybilletter samt rejseplan stemmer overens med det bestilte. Hvis ikke, skal den rejsende omgående tage kontakt til Alpha Diving med henblik på at afhjælpe evt. fejl eller mangler. Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Alpha Diving samt flyselskab m.fl. fastsætter.   

Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grove eller gentagne overtrædelser heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og regning. Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis dette er påkrævet.   

Den rejsende har endvidere ansvaret for at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet.   

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, den rejsende forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, Alpha Diving, flyselskab m.v.   

Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Alpha Diving kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende. Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af ugyldigt eller manglende pas eller visum.   

Møder den rejsende ikke rettidigt ved udrejse/hjemrejse, mister han retten til denne og må selv foretage transport for egen regning. Alpha Diving er uden ansvar for rejsende, som ikke foretager rettidigt check-in. Den rejsende er ligeledes ansvarlig for at genbekræfte flyreservation senest 72 timer før hjemrejse ved rejser udenfor Europa. Dette kan ske ved henvendelse til Alpha Diving eller ved direkte henvendelse til pågældende flyselskab. Undladelse af at genbekræfte betyder, at de pågældende flyselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side. Den rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende imod hverken rejsebureau eller flyselskab.  

10.2.1 Navne på flybilletter
Den rejsende skal sørge for, at Alpha Diving får korrekt navn på den rejsende selv og de, den rejsende eventuelt også bestiller for. Navnene skal være identiske med navn i pas. Afvigelse mellem navnet på flybilletten og navnet i passet vil føre til afvisning på flyet.   

Alpha Diving påtager sig intet ansvar for de følger, ukorrekte oplysninger i rejsedokumenterne kan medføre.  

10.2.2 Adresse- og leveringsoplysninger
Det er den rejsendes ansvar at oplyse korrekt navn og adresse og e-mail-adresse for levering af rejsedokumenter. Fremgår navn ikke på dør/postkasse på oplyste adresse, skal et c/o navn oplyses. Foretager man bestilling fra et firma, er det vigtigt, at firmanavn angives. Alpha Diving er uden ansvar for rejsedokumenter, der ikke når frem pga. forkert opgivet navn/adresse.  

10.2.3 Udeblivelse
Rejsende, der udebliver fra aftalte afgangssteder eller rejsetidspunkter eller ikke kan tiltræde rejsen på grund af problemer med pas, visum eller andre rejsedokumenter, kan ikke opnå nogen godtgørelse fra Alpha Diving.   

10.2.4 Pas & visum
Det er den rejsendes ansvar at undersøge, om der kræves visum til destinationen. Flyves via et andet land før den endelige destination, er det ligeledes den rejsendes ansvar at undersøge eventuelt krav om transitvisum. Gældende regler kan findes på Det danske Udenrigsministeriums hjemmeside www.um.dk. Ved oversøiske rejsemål skal et pas ofte være gyldigt minimum 6 måneder efter ankomst til destinationen.  

Alpha Diving påtager sig intet ansvar for regler gældende for udenlandske pas eller fremmedpas, og der ydes ingen kompensation, såfremt der sker en afvisning ved indrejse til ferielandet, i afrejselufthavnen eller lignende.  

10.2.5 Helbred
Det forventes, at den rejsende er sund og rask. Rejsende, der lider af kroniske sygdomme, er dårligt gående eller på grund af helbredsproblemer eller medicinindtag har behov for særbehandling, skal oplyse dette allerede ved bestilling af rejsen. Det er også af afgørende betydning for rejseforsikringen.   

Ved dykkerferie anbefales, at der laves en helbredserklæring på engelsk, som medbringes på rejsen.  

10.2.6 Medicin
Euforiserende stoffer er underlagt regler om kontrol. Det betyder, at den rejsende ikke frit må indføre lægemidler, hvori sådanne stoffer indgår. Når den rejsende rejser til et andet land, har den rejsende selv ansvaret for at undersøge, hvilke lægemidler med euforiserende stoffer, der frit kan medbringes.
 Der kan fortsat rejses med normale lægemidler til eget brug, f.eks. hovedpinepiller, gigtmedicin mv. Kontakt evt. apotek eller egen læge, så der kan udfærdiges en medicinattest – et såkaldt ”pillepas”.  

Attesten fås på apoteket og skal udstedes for hvert lægemiddel, der medbringes (husk at medbringe pas). Attesten gælder i højst 30 dage, og originalen skal medbringes på rejsen. Yderligere information findes på Sundhedsministeriets hjemmeside www.sum.dk   

10.2.7 Vaccination
Det er den rejsendes eget ansvar at kontrollere om vaccination anbefales eller er obligatorisk ved indrejse til et andet land. Oplysninger kan fås hos egen læge eller hos Statens Seruminstitut www.vaccination.dk.  

10.3 Flyselskabet
For rejser til udlandet gælder Warszawa-konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtlige flyselskaber, som er involveret i rejsen. Denne konvention begrænser erstatningsansvaret for flyselskaber i tilfælde af død, legemsbeskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage. Disse begrænsninger svarer til ca. kr. 107.000.
 
For danske flyselskaber samt flyselskaber med operationslicens udstedt i EU er der iht. EU Rådsforordning (EF) No. 2027/97 ingen begrænsning, hvis en passager bliver dræbt eller kommer til skade ved en ulykke om bord i et af deres fly. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar, hvis den rejsendes uagtsomhed er skyld i eller medvirkende til ulykken.  

I tilfælde af en ulykke vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger. En sådan betaling kan dog kræves tilbage, hvis modtageren fejlagtigt er blevet erstatningsberettiget, eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt.  

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til flyselskabet eller Alpha Diving. Flyselskabets og dermed Alpha Divings erstatningsansvar for ødelagt eller bortkommen bagage er begrænset iht. EF-forordning (EU) 889/2002.   

11. Uforudsete hændelser
11.1 Strejker
Alpha Diving optræder som agent for flyselskaberne, og det er alene flyselskabet, der har ansvar for transportens korrekte udførelse. I tilfælde af flystrejke eller anden strejke, der påvirker luftfarten, kan Alpha Diving eller flyselskabet være behjælpelig med ændring af reservation. Dette kan dog først lade sig gøre i det øjeblik, en strejke er en realitet og udelukkende ifølge flyselskabets anvisninger. Er en strejke varslet men endnu ikke trådt i kraft, er det på den rejsendes egen regning, såfremt den rejsende ønsker at ændre eller annullere en reservation. 

11.2 Force majeure
Force majeure inkluderer desuden bl.a. krigshandlinger, terrorhandlinger, naturkatastrofer eller livsfarlige, smitsomme sygdomme. 

12 Reklamation
Reklamation over fejl og mangler skal foretages øjeblikkeligt til Alpha Divings repræsentant på rejsemålet. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. 

Specielle ønsker til hotelværelser (udsigt, beliggenhed m.v.) samt andre specielle ønsker kan ikke garanteres med mindre, der er betalt for dette, og det er påført rejsebeviset. Hvis ikke, kan der ikke opnås nogen form for godtgørelse fra Alpha Diving. Reklamation over fejl og mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til Alpha Diving senest tre uger efter rejsens afslutning.   

Efterlysning af glemte sager skal ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger ved efterlysning kan Alpha Diving opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.

Alpha Diving påtager sig intet ansvar for flyselskabernes salg af toldfrie varer.  

Opstår der uenighed mellem Alpha Diving og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan sagen indbringes for Rejseankenævnet.  

13. Gebyrer, mv.
Aktuelle gebyrer mv. fremgår af Alpha Divings hjemmeside.   

14. Teknisk arrangør
Vil fremgå af rejsebeviset. 

Alpha Diving arrangerer egne rejser eller benytter Atlantis Rejser A/S   

Tilsluttet Rejsegarantifonden Nr. 1980  

14.1 Kontakt:
Hovedtelefon: +45 8648 0798
Mobiltelefon: +45 5193 0798
Vagttelefon: +45 4272 2812
Skype: alphadiving.dk
Mail: salg@alphadiving.dk
Web: www.alphadiving.dk
 
14.2 Bankforbindelse
Sparekassen Kronjylland Reg. nr. 9334
Kontonr. 000 144 6983
Swift kode: KRONDK 21
IBAN: DK 6493340001446983
 
Der tages forbehold for evt. ændringer og trykfejl.